Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

vakantie

De webbeheerders wensen jullie een deugddoende vakantie toe. We zijn er weer voor het weekend van 15 augustus.

Terug naar de Eucharistieviering met meer volk

Vanaf juli mogen we met 200 aanwezig mogen zijn .
In onze “normale kerken” komen we , rekening houdende met de oppervlakte van de kerk en de verplichte onderlinge afstand van 1,50 meter in alle richtingen aan een aantal zoals in de zomer 2020.
Voor de meeste van onze kerken ligt dat aantal op 50 à 60 plaatsen.
Het zal (verplicht) aangegeven zijn bij de ingang van de kerken.

Inschrijven is dus niet meer nodig maar tijdig aanwezig zijn is wel de boodschap.
U bent van harte welkom!
We nodigen u hartelijk uit om de zondagse gewoonte terug op te nemen. Het gevaar bestaat immers dat we onze zondag met andere bezigheden hebben ingevuld en dat er nu geen plaats meer is voor de Eucharistie. Nochtans, wat hebben we het meeste gemist in deze crisis? Het contact met elkaar.
Voor een gelovige is het wezenlijk dat we gemeenschap kunnen vormen, dat we elkaar fysiek kunnen ontmoeten en dat we samenkomen rond het altaar van de Heer. Dat niet meer kunnen was een heel pijnlijke ervaring. Nu kunnen we dus elkaar weer ontmoeten: samen bidden en zingen, elkaar de vrede toewensen weliswaar op veilige afstand, voelen dat we weer met velen zijn.

Natuurlijk moeten we een aantal veiligheidsmaatregelen blijven in acht nemen. We dragen steeds een mondmasker, ontsmetten onze handen bij het betreden van de kerk en houden afstand.
Het zal misschien wel moeilijk zijn om de afstand te bewaren bij een blij weerzien na meer dan 7 maanden maar we vragen u dringend dat toch te doen in ons aller belang. En dat is zeker ook zo voor het buitengaan.
We zijn héél blij u weer te mogen ontvangen voor de erediensten.
Sluit nu aan bij de sacramentele vieringen en het wordt weer als vroeger. Welkom!
Voor de andere kerken in onze pastorale eenheid gelden dezelfde regels.
De pastores
Het team van de pastorale eenheid

Uren van de missen:

Zaterdag 10 juli 21:
17.00u: Sint-Maternus
17.00u: Riksingen
18.30u: Rutten
Zondag 11 juli21:
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 17 juli 21:
17.00u: Sint-Jozef
17.00u: Riksingen
18.30u: Mal
Zondag 18 juli21:
08.30u Sint-Jan
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 24 juli 21:
17.00u: Sint-Maternus
17.00u: Riksingen
18.30u: Sint-Lutgart
Zondag 25 juli21:
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 31 juli21:
17.00u: Sint-Jozef
17.00u: Riksingen
18.30u: Nerem
Zondag 1 augustus 21:
08.30u: Sint-Gillis
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 7 augustus 21:
17.00u: Sint-Jozef
17.00: Koninksem
17.00u: Riksingen
18.30u: Piringen
Zondag 8 augustus 21:
10.00u: Diets-Heur
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren
Zaterdag 14 augustus 21:
17.00u: Sint-Maternus
17.00u: Riksingen
18.30u: Rutten
20.00u: Nerem Grot
Zondag 15 augustus 21:
08.30u: Sint-Jan
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
10.00u: Mal Ban
10.30u Vreren
Zaterdag 21 augustus 21:
17.00u: Sint-Jozef
17.00u:Riksingen
18.30u: Mal
Zondag 22 augustus 21:
10.00u/11.30u/18.00u Basiliek
09.30u Lauw
11.00u Vreren

Bezoek aan de volgende kerken (coronaproof) is mogelijk:
-Basiliek: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Lutgart: alle dagen tijdens de normale openingsuren.
-St.-Jozef: (H. Rita) alle dagen van 08.30u tot 17.00u.
-St.-Jan: alle dagen tijdens de normale openingsuren
De voorportalen van St.-Maternus en St.-Gillis zijn open.

bijbelteksten

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR                                                  04.07.2021

Ez 2, 2-5: Zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.
Ps 123 (122), 1-2ab.2bcde.3-4: ‘Ons oog richt zich op de Heer tot Hij zich om ons bekommert.’
2 Kor 12, 7-10: Als ik zwak ben, ben ik pas sterk.
Mc 6, 1-6: Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad.

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR                                                     11.07.2021

Am 7, 12-15: “Profeet, ga naar mijn volk.”
Ps 85 (84), 9ab-10.11-12.13-14: ‘Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil.’
Ef 1, 3-14: In Christus heeft God ons uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld.
Mc 6, 7-13: Jezus begint de twaalf uit te zenden.

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR                                                      18.07.2021

Jer 23, 1-6: Jeremia klaagt de herders van Juda aan omdat zij hun taak als koning niet goed vervullen. Jahwe zelf zal zich het lot van zijn kudde aantrekken.
Ps 23 (22), 1-3a.3b-4.5.6: ‘De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.’
Ef 2, 13-18: Zowel joden als niet-joden hebben dankzij herder Jezus de weg gevonden naar de ware God.
Mc 6, 30-34: Jezus leeft mee met zijn leerlingen en gaat met hen naar een plaats in de woestijn.

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR                                                      25.07.2021

eerste lezing: 2 Kon. 4, 42-44: Want zo spreekt de Heer: zij zullen eten en overhouden
tweede lezing: Ef. 4, 1-6 Leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt
evangelie: Joh. 6, 1-15 : Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR                                                      01.08.2021

eerste lezing: EX 16,2-4.12-15: Ik zal brood voor u laten regenen uit de hemel
tweede lezing: Ef. 4, 17.20-24: Broeders en zusters, ik bezweer u in de Heer, leeft niet langer zoals de heidenen in hun waanwijsheid
evangelie: Joh. 6, 1-15 : Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven.

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR                                                      08.08.2021

eerste lezing: 1Kon 19,4-8: Toen stond hij op, at en dronk en gesterkt door het voedsel, liep hij veertig dagen.
tweede lezing: Ef. 4, 30- 5,2: Weest navolgers van God zoals het geliefde kinderen past.
evangelie: Joh. 6, 41-51 : Ik zeg u: wie geloof heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens.

 

Meer hierover lees je in ons parochieblad

Voor onze kinderen

zie www.kerknet.be

overwegingen bij de Zondagen door het jaar

De oude profeten 14de zondag

Vanaf het begin van zijn roeping staat Ezechiël voor de opdracht zijn zending te vervullen ondanks alle tegenkantingen. Hij moet prediken alhoewel hij overtuigd is dat hij zal mislukken. Zijn moeilijkheden, die de schuld zijn van Israël, mogen voor hem geen reden zijn om te aarzelen. De inwoners van Jeruzalem moeten weten dat er profeten leven onder hen.
Dit was de eerste lezing van vandaag, het ging weliswaar over lang geleden, en toch!
Kan je je het u trouwens voorstellen?
Jezus, de zoon van een timmerman, pakweg 30 jaar oud die na enkele maanden, of jaren, terug naar je dorp komt. Hij heeft een aantal vrienden meegebracht , en zij hadden ongetwijfeld vele verhalen gehoord van Jezus optreden en plots duikt hij op zaterdag terug op in de synagoge. En zoals gebruikelijk nam ook Jezus daar het woord om te getuigen, om te verkondigen. Om “wonderen” te doen.
Maar Jezus verwanten en stadsgenoten aanvaarden Hem niet. Hoe kan iemand van bij ons nu zo welbespraakt, zo vol genade zijn? Zij geloofden niet in Hem. Jezus was verwondert over hun ongeloof.
Wat zou onze houding zijn moest zich dat hier en nu voordoen?
Blijkbaar is het van alle tijden dat mensen elkaar niet snel geloven als ze boven het gemiddelde uitstijgen. Dat er iemand is die hun handel en wandel in vraag durft te stellen, die de gebeurtenissen verklaart vanuit Gods standpunt. Een profeet is juist zo iemand die intens meeleeft met de mensen, die hun zorg en kommer deelt maar die ook verbonden leeft met God.
En dat het niet gaat over onze menselijke talenten, dat we niet super begaafd moeten zijn, hebben we in de tweede lezing van Paulus vernomen. Paulus rivalen gaan prat op hun gaven, maar hij benijdt hen niet, integendeel Paulus roemt op zijn zwakheden, want “zo kan Christus in mij wonen” zegt Paulus.
Zij laten tevens zien dat elke profeet totaal afhankelijk is van Gods Woord.
Wat denk ik hierover? Waar plaats ik mijzelf in deze verhalen?

Ik zou zeggen, heel concreet: vertrouw op, en probeer te leven vanuit, Gods Woord.
Amen.

Diaken Theo Daenen

God kiest zelf zijn profeet 15de zondag

Goede vrienden,
De richting die ons leven uitgaat, hebben we vaak niet zelf in de hand:
of je gelukkig bent, of we ons leven of ons werk als zinvol ervaren bijvoorbeeld. Mensen die zwaar ziek zijn geworden of gehandicapt, kunnen je zeggen hoe zwaar het is als je afhankelijk wordt, als je het allemaal niet meer zelf in de hand hebt.
Volgend weekend horen we in de lezingen over mensen die hun leven ook niet meer in de hand hebben.
In hun geval heeft zulks niets te maken met verlies van gezondheid, maar met God en met wat God met hun leven, met ons leven voorheeft.
Amos, die vijgenteler en veeboer is, wordt door God achter zijn veestapel weggeroepen om profeet te worden.
Hij wordt geroepen iets in zijn leven te gaan verwezenlijken wat hij zelf niet heeft gekozen of verlangd.
En zo vergaat het ook de twaalf apostelen. Jezus roept hen weg uit hun vertrouwde omgeving
en Hij zendt hen. Het is niet hun keuze,neen,Hij kiest hen.
Bij ieder die denkt zijn of haar leven te moeten wijden aan God en zijn Kerk zal de eerste vraag moeten luiden: is het de Heer die mij hiertoe roept? Zulks geldt ook voor iedere vrijwilliger in onze pastorale eenheid en dekenaat. We nemen taken ter harte, het geeft ons een zekere voldoening, we leren ervan, maar de eerste vraag is altijd: is het de Heer die wil dat ik dit doe?
En dat bepaalt ook hoe wij onze opdracht gestalte geven.
De twaalf apostelen, alsook de profeet Amos zullen zich meermaals achter hun oren gekrabd hebben: Heer, waarom ik? Kan ik dat wel?
Heb ik daarvoor voldoende bagage in huis? We kunnen opzien tegen een taak waarvoor we geplaatst worden, de verantwoordelijkheid in ons gezin, in ons werk, in onze pastorale eenheid. Kan ik dat wel?
Pas gaandeweg komt het antwoord.
Bij de Twaalf en bij Amos blijkt dat de bagage niet het meest doorslaggevend is: of ze wel genoeg kennis hebben, kunde, verstand, organisatietalent.
Doorslaggevend is voor hen – en voor ons - of zij zich kunnen toevertrouwen aan God, aan
zijn wil met ons leven. We bidden het wel in het Onzevader, ‘uw wil geschiede’, maar ons daaraan overgeven, ons daaraan toevertrouwen is een ander paar mouwen.
Daar staat ook de stok voor waarover Jezus het heeft als Hij zijn leerlingen uitzendt: ze mogen niets meenemen, behalve een stok. Die stok staat voor het Woord van God, voor zijn belofte dat Hij met ons gaat, dat we op Hem mogen steunen en niet zozeer op eigen kracht.
Herders in het oude Israël hadden een stok om de richting te kiezen welke kant ze met de kudden verder zouden trekken. Daartoe gooiden ze hun stok in de lucht, en als die stok weer op de grond lag, dan volgden ze in de richting die de bovenkant van hun stok aanwees.
Ook Jezus had er vertrouwen in om de Twaalf als verkondigers uit te zenden. Hij gelooft in deze uitzendkrachten.
Om hun verkondiging kracht bij te zetten, stuurt Jezus hen twee aan twee op pad. We weten niet wie als duo de baan opging, dat vermeldt Marcus niet.
Hoe dan ook, de apostelen delen in de zending van Jezus, een zending die van de Vader komt. Daar horen volmachten bij, zoals de macht over onreine geesten. En daar horen ook regels bij, zoals die minimale uitrusting.
De stok en de sandalen duiden erop dat de reis wel eens lang zou kunnen zijn.
Kwetsbaar en armoedig worden zij de wereld ingestuurd.
Hun enige bagage is het evangelie van het koninkrijk van God. Een bevrijdende last die hun authenticiteit ten goede komt. En zo gaan ze dan, de goede kant op.De twaalf zijn als Jezus. Ze verkondigen en roepen op tot bekering. Ze drijven onreine geesten uit en roepen op tot bekering.
In zes groepjes van twee komt de verkondiging van het Koninkrijk van God definitief op gang.
Zoals Amos en de twaalf roept en zendt de Heer ook ieder van ons, in de eerste plaats om te geloven, om in vertrouwen te leven dat de Heer ons leidt. Zijn stok en staf geleiden ons. En samen mogen wij die zending voortzetten. We hebben elkaar niet gekozen, niet als medeparochianen, niet als priester, diaken, voorganger, lector, catechist of koster, maar we zijn aan elkaar gegeven om tezamen Christus’ zending waar te maken. Laten we er samen
voor gaan, in de liefde van Christus met mekaar verbonden.
Amen.

Overweging bij de 16° zondag door het jaar B
Een korte vakantieversie dus. In de eerste lezing (Jer. 23,1-6) laat de profeet Jeremia God zwaar uithalen naar de leiders van Israël. Ze zoeken hun eigen voordeel en zijn niet bekommerd om de ‘schapen’. ’Maar’ zo belooft God, ‘Zelf breng ik de overgebleven schapen bijeen … Ik stel herders aan die hen werkelijk zullen weiden’. Onwillekeurig denken we aan de Goede Herder Jezus en zijn prachtige parabels.
De tweede lezing (Ef. 2,13-18) is een moeilijk stukje brief van Paulus aan de christenen van Efese. Hij dankt God dat zij het geloof hebben aangenomen waardoor zij niet meer uitgesloten zijn van het Joodse heil maar helemaal deel uitmaken van de Verlossing door Christus.
In het evangelie (Mc. 6,30-34) ontmoeten we een Jezus die bezorgd is over de rust van de apostelen die blijkbaar van een vermoeiende zending thuiskomen. Hij wil hen naar een eenzame plaats brengen om een beetje te bekomen van de drukte. Maar de mensen blijken een grote nood te hebben aan het woord van Jezus. En wij?
En we moeten niet jaloers zijn dat Hij grote menigten aantrok. Ons oprechte woord raakt ook in onze tijd menig mens.

Rik Palmans

Hij liet brood uitdelen 17de zondag

We verlaten in de zondagsliturgie een poosje het evangelie van Marcus voor het lange zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie (zondag 25 juli tot en met 22 augustus 2021).
Het begint met het verhaal van de broodvermenigvuldiging. Een grote menigte volg Jezus. De mensen zien in Hem de wonderbare man die genezen kan. Maar Jezus wil niet dat men Hem manipuleert, Hij weigert succes of macht. Hij wil de mensen tot dieper geloof brengen.
En dat wil Hij ook voor zijn leerlingen en voor ons vandaag.
“Geef gij hun maar te eten” zegt Jezus tot zijn leerlingen, wanneer zij Hem melden dat de mensen honger hebben en ze naar huis zouden moeten gaan. Zoveel mensen, zoveel honger… “Daar hebben wij nooit genoeg voedsel voor”, zegt de apostel Filippus.
“Er is hier wel een kleine jongen met 5 broden en 2 vissen”, komt de apostel Andreas bij Jezus zeggen.
Maar wat betekent dat kleine tegenover die grote nood?
Jezus spreekt een dankgebed en laat de broden en de vissen uitdelen, zoveel men maar wil.
Het is uit wat uit de kinderhand komt dat Jezus het wonder kan doen.
Als iedereen een klein gebaar stelt en put uit wat hij of zij kan geven, dan zou ieders geluk kunnen worden vermenigvuldigd. Is het niet uit onze armoede dat wij anderen kunnen verrijken? Hoeveel kleine mensen hebben niet al grote wonderen van goedheid gedaan! Geloof in de kracht van wat je hart kan geven.
Het kleine grootmaken, dat doet Jezus.

Ingezonden doorTony Poorters

Hij is het levend Brood 18 en 19 de zondag

Joh.6,24- 35 en Joh.6,41-51
Bij de beide evangelieteksten gaat het om het Levend Brood dat Jezus zelf is en ons geschonken wordt. Vandaar dat we spreken over de “Broodrede”.
Levend Brood?
Zoals vaak lijken de lezingen zich vandaag af te spelen.
Het evangelie sluit dan ook direct aanbijdie eerste lezing.
Vijfduizend mannen hebben de broodvermenigvuldiging meegemaakt, en toen Jezus verdwenen
was, gingen ze op zoek naar Hem.
Ze vragen niet eens waarom Hij weggegaan was, maar stellen een rare vraag: ‘Rabbi, wanneer bent U hiergekomen?’
Net of ze willen verbergen waarom ze Hem zoeken, en dat is natuurlijk om de sensatie dat Hij dat wonder nog eens zou doen.
Maar Jezus antwoordt niet op hun rare vraag en Hij gaat ook niet in op hun verlangen naar sensatie.
Hij doet geen enkele moeite om succes te hebben en aanhangers te winnen.
Jezus roept alleen op om in Hem te geloven
Het zijn woorden die doen denken aan wat Hij zei toen de duivel Hem probeerde te verleiden:
‘De mens leeft niet van brood alleen.’
We kunnen dat letterlijk opvatten, want inderdaad, het leven is niet alleen een zoektocht naar
brood, maar ook naar liefde, geluk, bezit, gezondheid, plezier en genot, en naar ik weet niet wat nog allemaal.
Maar die zoektocht is niet voldoende, want Jezus zegt niet alleen dat de mens niet leeft van brood alleen, Hij voegt daar onmiddellijk aan toe “ dat de mens wél leeft van ieder woord
dat klinkt uit de mond van God.’ En dat woord is Hijzelf, want Hij is het Brood dat leven geeft aan de wereld “.
Eeuwenlang al proberen de Joden te leven naar de zeshonderd dertien geboden en verboden van de wet van Mozes, en nu komt Jezus vertellen dat er maar één gebod is, en dat is geloven dat Hij de Mensenzoon is die door God gezonden is, en dat Hij het woord van God is.
God die Hij zijn Vader noemt. Dus is Hij niet alleen de Mensenzoon, maar ook de Zoon van God.
We moeten dus meer zijn dan wat we zijn.
Om te groeien Jezus volgen, is leven naar zijn enige gebod: Bemin God boven al en bemin uw naaste zoals uzelf. Laten we dat dus altijd proberen doen.
Zo daalt zijn liefde over ons neer, en vraagt Hij dat we die liefde delen met onze medemensen.
En als we dat doen, delen we zijn Brood dat leven geeft aan de wereld.
God geeft zich in de Bijbel te kennen als de God van het Verbond.
Hij heeft de wereld geschapen.
Hij roept Abraham en hij kiest zich een volk, waarmee hij optrekt. God wil zich verbinden met elke mens.
God verbindt zich vooral met Jezus: Hij is gezonden van bij God!
Menswording We noemen het de incarnatie, de menswording.
Jezus aanziet zich als gezonden door de Vader. Dit lijkt het hoofdthema in het vierde evangelie, dat geschreven is “opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt bezitten in zijn naam” (Joh. 20,30-31).
Het mag ons dan ook niet verwonderen dat de thema’s bij Johannes zijn:Leven,Licht en Waarheid.
De nieuwe Mozes
Het zesde hoofdstuk met de Broodrede krijgt in het Johannesevangelie ongeveer hetzelfde gewicht als de Bergrede in het evangelie van Mattheus.
Zij staan beide centraal in het evangelie, ze geven het nieuwe aan dat Jezus brengt en leggen banden met het OudeTestament.
Jezus stelt zich in zijn Bergrede op als de nieuwe Mozes.
Maar Jezus is meer dan Mozes. Het manna in de tijd van Mozes stilde de tijdelijke honger.
Jezus noemt zich Brood van eeuwig leven. Hij is het brood dat uit de hemel komt en leven geeft.
De Bergrede en de Broodrede hebben ongeveer dezelfde omkadering. Een menigte volgt Jezus, Jezus geneest zieken. Hij trekt naar een de bergen gaat zitten.
De profeten Jeremia en Ezechiël kondigen aan dat God zijn wet zal schrijven in het hart van de mens (Jer. 31,33-34). Jezus neemt dit profetenwoord over en zegt. “Allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de Vader luistert; komt naar mij” (Joh. 6,44). Jezus is overtuigd dat de Vader de mensen naar zich trekt. Deze zekerheid overstijgt het gemor.
Geloof en vertrouwen
Jezus straalt zekerheid uit. Hij is van de Vader gezonden. Hij vraagt geloof en verzekert zijn toehoorders dat dit eeuwig blijvend leven geeft. Hij die van bij de Vader komt, is meer dan het manna.
Met het manna gaf God te kennen dat hij dag aan dag bij zijn volk was.
Door ons Jezus te schenken blijft hij altijd bij ons.
Door in Jezus te geloven zitten we dus op het goede spoor. Tot driemaal toe zegt Jezus in deze passage dat hij het levend brood is. Dit is dan een nieuw en sterk woord in de reeks van “Ik ben woorden” van Jezus. Deze hebben allemaal betrekking op het mysterie van de persoonlijkheid van Jezus.
Ik ben de goede Herder. Ik ben de verrijzenis en het leven. Ik ben het brood des levens.
Ten bate van het leven van dewereld Jezus spreekt over brood, vlees en leven. Brood komt er niet van zelf.
Brood is geen vrucht die wij van een boom kunnen plukken. Er wordt veel gewerkt eer het brood op tafel komt en met vreugde kan gegeten.
Bakken is kneden en bewerken.
Het brood heeft iets moeizaams aan zich. “Zweten zal je voor je brood” (Gen. 3,19).
Om vlees te verkrijgen, waar we kunnen van eten, moet een levend wezen worden geslacht.
Wanneer Jezus zegt: “Het brood dat ik zal geven is mijn vlees ten bate van het leven van de wereld” wijst hij op de totale gave van zijn leven, zijn gave op het kruis.
Jezus overstijgt het gemor. Hij vraagt geloof en vertrouwen.
Laten we ons aantrekken door God, opstappen naar Hem en bijdragen aan het leven van de wereld.
In te Domino speravi, non confundar in aetrnum.
Velen hebben aan Jezus en zijn Vader hun vertrouwen geschonken.
Ze hebben het verwoord in hun gebed en het onder meer uitgesproken en uitgezongen in het Te Deum.
Deze lofzang tot God eindigt met vertrouwen.
Op U Heer vertrouw ik. Laat mij
tot in eeuwigheid daarin niet beschaamd zijn PS71
Op U, Heer, is onze hoop gevestigd;
beschaam ons niet in eeuwigheid.
Pastoor Tony Hayen.

Juli-gedachten Augustus-gedachten

JULI

We moeten het niet ver gaan zoeken, juli staat voor vakantie. De naweeën van de examens worden weggezwommen en uitgezond. Het vrijheidsgevoel viert hoogtij en het plezier kan niet op. Wie in dienstverband werkt mag de riem voor een tijdje afleggen en zelf hun dag indelen. Mogen we in deze tijd toch ook denken aan allen die om welke reden dan ook aan het werk blijven of thuis (moeten) blijven. Want om het plezier van velen mogelijk te maken moet er door anderen hard gewerkt worden.
Met de maand juli gaan we de tweede helft van het jaar in. De naam van de maand komt van Julius Caesar.

Kerkelijke feesten
In de kerk is het wat grote feesten betreft nogal kalm. Heel kalm zelfs. De dagen kabbelen rustig verder op het zomers ritme.
Toch komen er verschillende Limburgse heiligen aan bod. Op 8 juni gedenken we de heiligen Landrada en Amelberga die in de achtste eeuw verbonden waren aan het klooster in Munsterbilzen. Op 10 juni gedenken we de heilige Amandina van Schakkebroek, een missiezuster die in 1900 werd vermoord tijdens de Boxeropstand in China. Er zijn ook nog de heiligen Monulphus en Gondulfus die we op 16 juli vereren, bisschoppen van Maastricht die beschouwd worden als de bouwers van de Sint-Servaas. In een middeleeuwse kroniek worden ze ook de 21° en de 22° bisschop van Tongeren genoemd. En dan is er nog de zalige Christina ven Brustem op 24 juli. Zij was raadgeefster van graaf Lodewijk II van Borgloon en zij stuurde de heilige Lutgardis van Tongeren naar Aywières. In één enkele gedachtenis herdenken we ook nog de heilige bisschoppen van ons bisdom op 4 juli.
In deze maand gedenken we ook nog de apostel Thomas, de heilige Benedictus – één van de patronen van Europa -, de heilige Birgitta, ook een patroonheilige van Europa, de heiligen Joachim en Anna, ouders van Onze-Lieve-Vrouw en op de laatste dag de heilige Ignatius van Loyola, stichter van de jezuïeten. Dus toch een mooie collectie heiligenvieringen.

Burgerlijke feesten
In de maand juli hebben we bij ons twee burgerlijke feestdagen. Vooreerst is er 11 juli, de feestdag van Vlaanderen die verwijst naar de guldensporenslag van 11 juli 1302. Toen overwon het leger van het graafschap Vlaanderen het Franse leger. Dat is symbool geworden van de Vlaamse strijd.
Tien dagen later, 21 juli, is het onze nationale feestdag. Die datum gaat terug op de dag van de eedaflegging van Leopold I, de eerste Belgische koning, op 21 juli 1831. 11 juli is voor een beperkte groep een betaalde feestdag; 21 juli is voor iedereen een betaalde feestdag.
We hebben er eigenlijk niets mee te maken maar bij ons is er toch een beperkte belangstelling voor 4 juli, The Fourth of July of ook Independence Day, de Amerikaanse nationale feestdag naar aanleiding van de aanname van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring in 1776. En op 14 juli is er dan ‘Quatorze Juillet’, de Franse nationale feestdag. De datum gaat terug op de bestorming van de Bastille (Parijse gevangenis) in 1789 waarmee formeel de Franse revolutie begon.

Evenementen
Maar al die feesten worden voor het brede publiek in de schaduw gesteld door de grote sportevenementen: Tennis Wimbledon (28 juni-11 juli),de Ronde van Frankrijk (26 juni-18 juli) en de Olympische Spelen in Tokio (23 juli – 8 augustus) die vorig jaar werden uitgesteld omwille van jeweetwel. Wat gaan we toch maar kijken tussen 19 en 22 juli? En als mijn informatie juist is (want ik kan het nauwelijks geloven) dan kan je de mannenfinale op Wimbledon gaan bijwonen met een ticketje vanaf 5.780,50 euro …
En mogelijk is er hier of daar toch nog een muziekfestival wat er op zou wijzen dat het met de coronacijfers goed blijft gaan. Wat we vurig hopen.
En in 2011, tien jaar geleden, werd 30 juli door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldvriendschapsdag. Het idee is dat de vriendschap tussen volkeren, landen, culturen en individuen vredesinitiatieven kan stimuleren en bruggen en verbindingen bouwen tussen individuen en gemeenschappen.

Oogstmaand?
Ja, ik weet wel dat vroeger augustus de oogstmaand werd genoemd maar gezien de klimatologische ontwikkelingen begint dat anders te liggen. Als het weer een beetje droog blijft  zal je zien dat tegen eind juli al heel wat graan van de velden is gehaald.

Tot slot nog een weerspreukje:
In juli de zon gouden straalt
de mulder gouden koren maalt.

Rik Palmans

AUGUSTUS

Denkend aan augustus willen we nog volop van de zomer genieten, oogsten wat de natuur en het noeste werk van de landman ons in overvloed aan vruchten geeft en mijmeren over heiligen die in deze maand een plaatsje op de kalender hebben veroverd.

Tenhemelopneming van Maria
Maar het belangrijkste feest is toch de hoogdag van 15 augustus als we de tenhemelopneming van Maria gedenken. Wie op dat moment in Beieren of Oostenrijk vertoeft, zal het geweten hebben want dat feest wordt daar heel luisterrijk gevierd.
Ook bij ons is het een grote feestdag. Dit jaar valt het op een zondag. De liturgie schrijft voor dat zondagsliturgie voorrang heeft op de heiligenfeesten. Als heiligenfeesten op een zondag vallen wordt de heilige niet herdacht of wordt  het feest naar een andere datum verschoven behalve als het Christusfeesten zijn. En zoals de uitzonderingen de regel bevestigen mogen de feesten van Maria Tenhemelopneming, van de geboorte van Johannes de Doper (24 juni) en van de apostelen Petrus en Paulus (29 juni) ook op zondag gevierd worden. Daarmee wordt het belang van deze heiligen onderstreept.
Het Mariafeest houdt in dat de moeder van Jezus als eerste gelovige in Gods heerlijkheid is opgenomen, dat zij thuis is bij haar Zoon waar ook wij na ons aardse leven verwacht worden.

Halfoogst
Het feest wordt in de volksmond ook wel Maria-halfoogst genoemd. ‘Oogst’ staat hier als synoniem voor augustus. Destijds was rond 15 augustus het graan halfweg van het veld maar met de moderne middelen en het gewijzigde klimaat, ligt dat nu even anders. Toch blijven de vele ‘halfoogstfeesten’ goed stand houden: van stoeten en volksspelen tot wielerwedstrijden.
Eén van de weinige volksrituelen dat praktisch verdwenen is, is de kruidwijding. Op 15 augustus namen de mensen een ‘krautwès’ mee naar de kerk om te laten zegenen. Het was een samenstelling van boerenwormkruid en Sint-Janskruid (en eventuele andere kruiden) die welig in de bermen groeiden. Het werd in de stallingen en in huis opgehangen als afwering tegen veeziekten en tegen donder en bliksem.

Heiligen
In augustus heeft elke dag wel zijn heilige. Vooreerst is er op 6 augustus het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Verder komen deze maand onder andere aan de beurt: de heilige Alfonsus, de pastoor van Ars Jean-Marie Vianney, Juliana van Cornillon, de heilige Dominicus, Theresia Benedicta van het Kruis beter bekend als Edith Stein, Clara, Maximiliaan Kolbe, Stefanus van Hongarije, Bernardus van Clairvaux, Pius X, Rosa van Lima, de apostel Bartholomeus, Lodewijk (IX°) van Frankrijk, Monica en haar zoon Augustinus. Er zijn nog twee kleinere Mariafeesten: de kerkwijding van de basiliek van Maria de Meerdere (Rome – 5 augustus) en het feest van Maria, Moeder en Middelares van genade (31 augustus). En ook de marteldood van Johannes de Doper wordt nog herdacht.
Aan aandacht voor de heiligen dus geen gebrek. Als enkelen van hen ons kunnen inspireren dan heeft hun gedachtenis toch nog enige betekenis.

Schoolgerief
In augustus kan je er niet naast kijken. In uitstalramen en warenhuizen hangen de (onheilspellende?) bordjes ‘Terug naar school’. Het nieuwe schoolgerief wordt in alle maten, kleuren en merken op een schreeuwerige manier aanbevolen. Tot spijt van wie het benijdt.
Toch zit er dit jaar wellicht iets positief in: zonder masker? Wordt het een schooljaarbegin waarbij je kan terugdenken ‘aan de tijd toen we de ganse dag mondmaskers moesten dragen’?

Volle zomermaand
Augustus is een zomermaand van 31 dagen. Laten we daar maar met volle teugen van genieten. Overdag kunnen we genieten van gemiddeld 23 graden en ’s nachts van 13 graden of nog anders uitgedrukt: gedurende 24 dagen is het meer dan 20 graden en gedurende 8 dagen zelfs meer dan 25 graden. Gemiddeld stijgt het kwik twee dagen boven 30 graden maar er zijn ook 17 dagen waarop het al of niet veel kan regenen. In 2020, verleden jaar dus, kregen we in volle corona-crisis een hittegolf die 12 dagen duurde met van 6 tot 12 augustus de warmste dagen ooit in België. Maar wie houdt van buiten zitten ondervindt dat het in de tweede helft van augustus ’s avonds al ‘killig’ wordt.

Romeinse keizer
De naam augustus voor de achtste maand van onze kalender komt van de Romeinse keizer Augustus die leefde van 63 vóór tot 14 na Christus. Dat is dus de man die de volkstelling uitschreef waardoor Jezus in Bethlehem geboren is. Hij was de eerste die zich de titel imperator = keizer aanmat. Hij mat zichzelf ook de goddelijke status aan en als je dan toch bezig bent noem je ook nog maar een maand van het kalenderjaar naar jezelf. Vroeger was die naam Sextilius = zesde maand vermits men toen het jaar begon op 1 maart.

En een weerspreuk als uitsmijter: ‘Is het warm en voorspoedig weer dan brengt augustus de eerste peer’. Dat belooft dus voor september.
(R.P.)

Kerkelijke begrafenis

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

 

Nieuws van het Kroningscomité: INSCHRIJVEN

Om tijdig de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen zouden de groepsleidingen graag een zicht hebben op het aantal deelnemers in hun groep. Inschrijven kan via de website www.kroningsfeesten. be. Je vindt ook formulieren achteraan in de basiliek.

Lees ook de nieuwsbrief op de website van de kroning www.kroningsfeesten.be

Affiche

De kroningsaffiche “Het wordt weer feest” is er. Je kan ze gratis meenemen uit de basiliek met de bedoeling om ze thuis voor het venster aan te brengen. Het is een eerste smaakmaker voor het grote zevenjaarlijkse feest.Meenemen dus.

De zomer van Laudato Si’ ook wandelen in ons dekenaat


Een pauselijke brief die geeft te denken
Op 18 juni 2015 schreef paus Franciscus de encycliek Laudato Si’. De inhoud van deze herderlijke brief is zo opmerkelijk dat we er meer dan vijf jaar later nog over spreken. Bovendien blijven we ook samen zoeken hoe we die droom van de paus waarheid kunnen maken.

Pauselijk schrijven
Vele pausen schrijven brieven voor de wereldkerk. Zij willen daarin aan ons allemaal vertellen wat zij belangrijk vinden voor ons, christenen. Veelal gaat het om sterk theologische teksten, die vaak ver lijken te staan van ons dagelijkse leven. Paus Franciscus weet op bijzondere wijze ons geloof en het dagelijkse leven te verbinden. In zijn eerste herderlijke brief, over de vreugde van het christen-zijn, vertelt hij hoe de verbondenheid met Christus van hem een vreugdevol mens maakt. Hij moedigt de lezer aan om ook verbonden met Jezus te leven en dezelfde vreugde te ontvangen. Daarnaast schreef hij over de blijdschap van de liefde, waarin hij zijn inzichten over het huwelijks- en gezinspastoraat deelt.

Laudato Si’
Deze pauselijke brief begint met de woorden Laudato Si’. Letterlijk betekenen deze woorden: Wees geprezen, Heer. Deze twee woorden gebruikte zijn naamgenoot Franciscus van Assisi ook toen hij het Zonnelied schreef (zie verder). In deze rondzendbrief spoort de paus ‘alle mensen van goede wil’ aan om met respect en eerbied om te gaan met de aarde, ons gemeenschappelijk huis, én met de armen.
De brief is onderverdeeld in hoofdstukken en paragrafen. Elke paragraaf heeft een nummer. Wanneer je dus een citaat uit de pauselijke brief Laudato Si’ tegenkomt, zal je dus altijd de letters van de eerste woorden van deze brief vinden – hier LS - met daarnaast een cijfer, verwijzend naar de paragraaf waar dat citaat te vinden is.

Over de natuur en zo
In de veertiende paragraaf schrijft paus Franciscus: “Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken.” (LS14)
Niet voor niets wordt deze encycliek de ‘groene’ encycliek genoemd.

De brief verkennen
Laat bovenstaande een aanmoediging zijn om deze brief te gaan lezen. Als we ons laten doordringen van de wijze pauselijke woorden gaat dat ons zeker meer zicht geven over hoe we zorg voor de natuur, voor onze aardbol en voor onze medemensen kunnen samen denken vanuit ons geloof.
Her en der zien we de droom van de paus al waarheid worden. Dit maakt het nog boeiender. Een werkgroep van het bisdom ging in gesprek met enkele organisaties die op een bewonderenswaardige wijze aandacht hebben voor de zorg voor mens en natuur. We goten deze dialogen in videoformaat. Tijdens een wandeling kunt u die filmpjes bekijken en met uw tochtgenoten erover spreken. Meer info vindt u  via www.bisdomhasselt.be/laudatosi

Zonnelied
Het Zonnelied is een lof- en danklied voor alle schepselen dat Franciscus enkele jaren voor zijn dood heeft gedicht.

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
 
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U aan te spreken.

Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen
vooral door mijnheer broeder zon
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.

En hij is mooi en straalt met grote pracht van U,
Allerhoogste, draagt hij het teken.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht,
bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij uw schepselen leven geeft.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde
die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt,
bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.

Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Prijs en zegen mijn Heer, en dank
en dien Hem in grote nederigheid.

Bij de vijfde verjaardag van Laudato Si' lanceert bisdom Hasselt een reeks wandelingen in het teken van de encycliek. In de 7 dekenaten van ons bisdom kan je enkele wandelingen maken. Al deze routes vind je terug op www.bisdomhasselt.be/laudatosi .
In ons dekenaat, dekenaat Tongeren, zijn er op 4 plekken diverse routes uitgestippeld:
(zie ook de bovenstaande link voor de plannetjes of afgelopen parochiebladen) 

Rode route: 8,3 km
Oranje route: 7,1 km
Blauwe route: 4,9 km

Maar hoe maak je van je wandeling een Laudato Si’-wandeling?
Kies een wandeling in het overzicht van de uitgestippelde wandelingen. Zorg dat je een gsm met mobiel internet op zak hebt. Tijdens je wandeling voorzie je vijf haltes. Bij elke halte bekijk je een filmpje waarin je kennis maakt met een citaat uit Laudato Si' en een organisatie die uitlegt op welke manier het gedachtegoed van de encycliek hen prikkelt en inspireert.

Laat je tijdens je wandeling uitdagen door wat je gehoord hebt.Kaarsen ter ere van ...

1 euro en 4 euro

Dag in dag uit is het in de basiliek een komen en gaan van jong en oud…Iedereen gaat tot bij het genadebeeld
van Onze Lieve Vrouw, de Oorzaak Onzer Blijdschap. Ontelbaar zijn ook de kaarsen die voor Maria en haar Zoon Jezus branden.
Ook in de andere kerken van Tongeren branden er kaarsen voor de H. Rita, St.-Lutgardis of St.-Gillis, of nog anderen. Al die devotielichtjes en noveenkaarsen vertellen ons over de zorg en vreugde, de pijn en de dank die worden uitgesproken of stilzwijgend aan onze hemelse Moeder en de heiligen worden toevertrouwd.
Reeds meer dan 15 jaar bleef de verkoopprijs van de devotielichtjes en van de noveenkaarsen ongewijzigd.
De coronacrisis en de wereldwijde pandemie brengt daarin nu verandering. De grondstoffen voor het produceren van de kaarsen zijn schaars geworden. De producent heeft ons een nooit geziene prijsstijging opgelegd. Vandaar… kunnen we niet anders dan ook de verkoopprijs aantepassen.
Vanaf 1 juli zullen we voor een devotielichtje 1,00 euro vragen en voor een noveenkaars 4,00 euro.
Wij durven erop vertrouwen dat deze aanpassing in alle kerken van Tongeren u er niet zal van weerhouden
om Maria en de andere heiligen te eren met een gebed en een kaars. Alvast dank ik u oprecht voor al uw bezoeken aan de basiliek en de andere kerken, en voor het branden van een kaars. Samen met u bid ik dat uw oprechte gebeden mogen verhoord worden.
TonyHayen, pastoor
EricReynders, dekenTongeren

Verbonden via facebook

Heb je een facebook-account? Sluit dan zeker aan aan bij de Groep van Kerknet: verbonden kerkgemeenschap. Via deze link kom je er.

Gezocht: medewerk(st)er website

We zoeken een vrijwillige medewerk(st)er die wil meehelpen om de wekelijkse update van de website te doen. U kan zich hiervoor melden via ons contactformulier.

Weekgedachte

Hier ben ik, Heer,
          hier zijn mijn oren,
          geopend om U te verstaan,
          verlangend om te vernemen
          waar U mij zegt te gaan.

          Hier ben ik, Heer,
hier zijn mijn handen,
geopend opdat U ze vult;
ze zijn voor U om te gebruiken
waar U ze hebben wilt.

          Hier ben ik, Heer,
hier zijn mijn ogen,
geopend en door U ontblind,
om in uw licht de weg te zoeken
waar ik de naaste vind.

          Hier ben ik, Heer,
hier zijn mijn lippen,
geopend want een lied begint,
het is voor U dat ze bewegen,
dat ik van liefde zing.

          Hier ben ik, Heer,
hier zijn mijn voeten,
gekomen van ver bij U vandaan;

          hier ben ik, Heer,
U hebt geroepen,
zeg mij waarheen en ik zal gaan.

          Inge Lievaart

Een pauselijke brief die geeft te denken
Op 18 juni 2015 schreef paus Franciscus de encycliek Laudato Si’. De inhoud van deze herderlijke brief is zo opmerkelijk dat we er meer dan vijf jaar later nog over spreken. Bovendien blijven we ook samen zoeken hoe we die droom van de paus waarheid kunnen maken.

Pauselijk schrijven
Vele pausen schrijven brieven voor de wereldkerk. Zij willen daarin aan ons allemaal vertellen wat zij belangrijk vinden voor ons, christenen. Veelal gaat het om sterk theologische teksten, die vaak ver lijken te staan van ons dagelijkse leven. Paus Franciscus weet op bijzondere wijze ons geloof en het dagelijkse leven te verbinden. In zijn eerste herderlijke brief, over de vreugde van het christen-zijn, vertelt hij hoe de verbondenheid met Christus van hem een vreugdevol mens maakt. Hij moedigt de lezer aan om ook verbonden met Jezus te leven en dezelfde vreugde te ontvangen. Daarnaast schreef hij over de blijdschap van de liefde, waarin hij zijn inzichten over het huwelijks- en gezinspastoraat deelt.

Laudato Si’
Deze pauselijke brief begint met de woorden Laudato Si’. Letterlijk betekenen deze woorden: Wees geprezen, Heer. Deze twee woorden gebruikte zijn naamgenoot Franciscus van Assisi ook toen hij het Zonnelied schreef (zie verder). In deze rondzendbrief spoort de paus ‘alle mensen van goede wil’ aan om met respect en eerbied om te gaan met de aarde, ons gemeenschappelijk huis, én met de armen.
De brief is onderverdeeld in hoofdstukken en paragrafen. Elke paragraaf heeft een nummer. Wanneer je dus een citaat uit de pauselijke brief Laudato Si’ tegenkomt, zal je dus altijd de letters van de eerste woorden van deze brief vinden – hier LS - met daarnaast een cijfer, verwijzend naar de paragraaf waar dat citaat te vinden is.

Over de natuur en zo
In de veertiende paragraaf schrijft paus Franciscus: “Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken.” (LS14)
Niet voor niets wordt deze encycliek de ‘groene’ encycliek genoemd.

De brief verkennen
Laat bovenstaande een aanmoediging zijn om deze brief te gaan lezen. Als we ons laten doordringen van de wijze pauselijke woorden gaat dat ons zeker meer zicht geven over hoe we zorg voor de natuur, voor onze aardbol en voor onze medemensen kunnen samen denken vanuit ons geloof.
Her en der zien we de droom van de paus al waarheid worden. Dit maakt het nog boeiender. Een werkgroep van het bisdom ging in gesprek met enkele organisaties die op een bewonderenswaardige wijze aandacht hebben voor de zorg voor mens en natuur. We goten deze dialogen in videoformaat. Tijdens een wandeling kunt u die filmpjes bekijken en met uw tochtgenoten erover spreken. Meer info vindt u  via www.bisdomhasselt.be/laudatosi

Zonnelied
Het Zonnelied is een lof- en danklied voor alle schepselen dat Franciscus enkele jaren voor zijn dood heeft gedicht.

Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
 
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U aan te spreken.

Wees geprezen, mijn Heer, door al uw schepselen
vooral door mijnheer broeder zon
die de dag is en door wie Gij ons verlicht.

En hij is mooi en straalt met grote pracht van U,
Allerhoogste, draagt hij het teken.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.
Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind en door de lucht,
bewolkt of helder, en ieder jaargetijde,
door wie Gij uw schepselen leven geeft.

Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water,
die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.

Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur
door wie Gij voor ons de nacht verlicht;
en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster moeder aarde
die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt,
bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde
vergiffenis schenken en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig wie dat dragen in vrede,
want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood,
die geen levend mens kan ontvluchten.

Wee hen die in doodzonde sterven;
gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt,
want de tweede dood zal hun geen kwaad doen.

Prijs en zegen mijn Heer, en dank
en dien Hem in grote nederigheid.

ZomerkampenBedevaart Banneux

Vorig jaar was het niet mogelijk maar dit jaar gaan wij vanuit Tongeren terug naar de Maagd der Armen te Banneux. Dit jaar zelfs met het nieuwe dekenaat Tongeren in de maand augustus.
In 1933 verscheen Onze Lieve Vrouw aan het meisje Mariette Beco en vroeg om een kapel te bouwen en liet een bron ontspringen. Maria maakte zich daar ook bekend als de Maagd der Armen. Vele duizenden zieken uit diverse landen trekken jaarlijks naar Banneux om er enkele dagen te vertoeven in de Hospitaliteit. Bij Maria willen zij troost, sterkte en bemoediging ontvangen. Maar ook gezonde mensen trekken naar Banneux om daar te bidden voor de intenties van mensen in hun familie, buurt of parochie. Soms zoeken ook zij er troost en sterkte. Laten ook wij even tijd maken om bij Maria thuis te komen en Haar al onze zorgen toe te vertrouwen.
Laten wij samen in groep elkaar steunen en bemoedigen met de kracht die Maria ons schenkt. Kom dus mee met onze dekenale bedevaart naar Banneux.

Dinsdag 3 augustus 2021
Bus:
Vertrek: tussen 7.30 uur en 8.30 uur.
Terug thuis: 18.00 uur.
Volwassenen: 20 euro; kinderen tot 12 j.: 18 euro.

Eigen vervoer:
5 euro per volwassene (begeleiding ter plaatse, bedevaartboekje)

Inschrijven vóór 25 juli bij de verantwoordelijke van uw parochie. Betaling via overschrijving. Inschrijving is pas definitief na storting.

Inschrijvingen Pastorale Eenheid “Sint-Marcus”
Contactpersonen:
Rutten
Alberte Lowette:  Haccostraat 5 - 0488/779612

Nerem
Marcel en Lizy Tilkin-Vroonen: Neremstraat 60 - 012/23.65.16
Vreren
Imelda Degraen: Allemandstraat 24 - 012/23.53.43
Diets-Heur
Annie Cloes-Schraepen: Heurstraat 104 - 012/23.08.27 -  schranie@gmail.com
Mal
Monique Petry: Kleinmeersstraat 10 - 012/23.72.01 - bert.rein@outlook.com

Sluizen
Julien Rosmeulen: Viséweg 466 - 0475/62 51 99 - julien.rosmeulen@hotmail.com  

Inschrijvingen Pastorale Eenheid “OLV”

Dinsdag 3 augustus 2021
Bus:
Vertrek: tussen7.30u. en8.30u.
Terug thuis: 18.00u.
Volwassenen: 20 euro; kinderen tot 12 j.: 18 euro.
Eigen vervoer:
5 euro per volwassene (begeleiding terplaatse,bedevaartboekje)
Inschrijven en betaling bij de parochieverantwoordelijke vóór 25 juli.
Basiliek, Sint-Jan
Marie-Louise Riga Stadhuisplein
8 tel.012/23.82.57 of pcolvtongeren@ skynet.be
St.- Jozef
Stefan Mesotten Henisstraat 158
tel.012/23.86.35 of stefan.mesotten@ skynet.be
St.-Lutgart
Delbrouck Jenny Jaminéstraat 44
bus 6 tel.0483/63.83.11 (niet in de winkel)
St.-Maternus
Marleen Driessen Molenstraat 17
tel. 0474/81.18.43 of driessenmarleen@ hotmail.com
St.-Gillis
Paul Meynen IJzerbron 14 tel. 012/23.60.71 of paulmeynen@telenet. be

Inschrijvingen Pastorale Eenheid “Sint-Jacobus”

Dinsdag 3 augustus2021
Vertrekmet de bus in de eigen parochie:
tussen 7u30 en 8u30.
Terug thuis: 18uur.
Volwassenen: 20 euro; kinderen tot 12 j.: 18 euro.

Bij eigen vervoer is het 5 euro per volwassene (voor de begeleiding ter plaatse en het bedevaartboekje)
Programma
10.20 uur: samenkomst aan de Verschijningskapel- gebedsweg naar de bron.
11.00 uur: eucharistieviering in de kerk naast het hospitaal (Sint.Franciscuskapel)
12.15uur: (vrij)middagmaal
13.30 uur: keuzeprogramma: diavoorstelling, bezoek Missio-paviljoen, de kruisweg (samenkomst
achter de bron), rozenhoedje aan de verschijningskapel, stille aanbidding in de kapel van de H. Michaël.
15.00 uur: lof en ziekenzegening in de grote kerk (nadien wat vrije tijd)
17.00 uur: vertrek met de autobus terug naar huis.
Inschrijven vóór 25 juli bij de verantwoordelijke van uw parochie en aangeven opstapplaats. Betaald is aangegeven.
Berg:
Aangeven: Jozef Vanherf Godensteenstraat 7 012/235237
Opstapplaats: Hoeve Coengrachts Sint-Martensstraat 33

Ketsingen, ‘s-Herenelderen:
Aangeven: Mariette Peuskens Noenelderen56 0474/ 321312
Opstapplaats: voor ‘s-Herenelderen zaal Aldor ;
Ketsingen aan Mariette Peuskens
Overrepen:
Aangeven: Gilberte Kersten Hasselsesteenweg 512 012/ 231482

Opstapplaats:Kerk Overrepen Riksingen,Henis,Neerrepen:
Aangeven: Marie-Louise Dieu Schabotstraat 38 0476/625531
Opstapplaats: Kerk Henis, Kerk Riksingen en aan zaal Ludgeris Neerrepen.

Inschrijvingen Pastorale Eenheid “Sint-Benidictus”

Informeren via parochie-assistente Marleen Driessen

Bedeling Kerk en Leven

Beste lezers,
door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.
Hou er dus rekening mee dat nieuws dat betrekking heeft op een woensdag, best reeds de week voordien in Kerk & Leven staat.
Indien u op donderdag het vertrouwde weekblad nog niet heeft ontvangen, dan kunt u dat op volgende wijzen melden.
 
Hoe melden?
- De snelste weg loopt via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Uw melding komt bij uitgeverij Halewijn terecht, die u een nummer nastuurt en een klacht indient bij de post.
- Ofwel met een mail naar nietontvangen@kerknet.be. Bezorg ons dan uw naam en adres, alsook het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).
- Geen internet? U kunt ook telefoneren naar de dienst Parochiebladen, op het nummer 03 210 08 30. Eén van onze medewerkers dient dan een klacht in bij de post en vraagt om uw blad zo snel mogelijk te bezorgen.

Van zodra de klacht ontvangen is sturen wij de abonnee een nieuw exemplaar op dat door Bpost prioritair bezorgd wordt.

misintenties vakantieperiode

Bijzondere aandacht !
Zoals ieder jaar zal tijdens de zomervakantie het parochieblad telkens voor 3 weken verschijnen.
Daarom dienen wij vroeger dan normaal gegevens voor te geven. Ook de berichten uit de verenigingen zullen telkens voor 3 weken geldig zijn en worden opgenomen voor zover er voldoende ruimte is.
Kwestie van geen ruimte te “verspillen”.

Nr 26 ( 26-27-28) verschijnt op 30 juni en bevat de gegevens voor de periode van 3 t.e.m. 23 juli.
Deze gegevens moeten uiterlijk zaterdag 19 juni binnen zijn.

Nr 29 (29-30-31) verschijnt op 20 juli en bevat de gegevens voor de periode van 24 juli t.e.m.13 augustus
Deze gegevens moeten uiterlijk zaterdag 26 juni binnen zijn.
Het veiligste is natuurlijk uw missen reeds zo vroeg mogelijk te bestellen voor de ganse periode.

Nr 32 is dan terug het eerste normale nummer dat verschijnt op 11 augustus en de gegevens zal bevatten van 14 t.e.m. 20 augustus. Deze gegevens dienen uiterlijk 31 juli binnen te zijn.

Orgel 4U

Zie PE OLV voor meer uitleg

 

Geen Lourdesbedevaart in 2021 maar wel online

Dit jaar moeten wij in het bisdom Hasselt het opnieuw stellen zonder een bedevaart naar Lourdes. Het coronavirus blijft ons leven nog beheersen.
Hoewel de cijfers en de versoepelingen van de maand juni ons hoopvol stemmen, blijft het een risico om dit jaar met grote groepen op bedevaart te gaan.Niemand van de grote, diocesane bedevaarten in de Benelux zal dan ook een Lourdesbedevaart met zieken in 2021 organiseren.
Hier en daar leeft nog de hoop dat een klein groepje met een bus toch een mini-bedevaart
wenst te organiseren.Ook TUI-reizen heeft intussen beslist dit jaar geen vluchten meer te organi-seren naar Tarbes-Lourdes. Het bestuur van de Limburgse diocesane bedevaart staat echter te popelen om op een of andere manier naar Lourdes te kunnen reizen, als voorbereiding op de bedevaart van 2022. De voorbereiding van een bedevaart vraagt veel tijd en ook volgend jaar zullen mogelijk nog een aantal sanitaire maatregelen gevolgd moeten worden. In het najaar
wordt meer nieuws en informatie verwacht vanuit het heiligdom. Wij houden u zeker op de hoogte, zodanig dat u zich tijdig kunt aanmelden voor de diocesane Lourdesbedevaart
van13 juli tot 18 juli 2022.
ONLINE MARIABEDEVAART VAN 11 TOT 18JULI 2021
In een samenwerking van de Limburgse diocesane bedevaart met het Limburgs Banneuxwerk zal er dit jaar een ‘online’ Mariabedevaart via het internet aangeboden worden.
De aanleiding hiervan is het voorstel van onze bisschop Patrick Hoogmartens om ZONDAG 11 juli
2021 een openluchtviering te houden aan de grot in Wiemesmeer Zutendaal.
We zullen er 100 aanwezigen op uitnodiging toelaten. De dagen nadien (tot 18 juli) zullen wij
aan onze bedevaarders opgenomen gebedsmomenten via het internet aanbieden. Iedere dag zal een gebedsmoment online komen. Deze gebedsmomenten worden vooraf met beperkt publiek opgenomen en kunnen steeds herbekeken worden.
U kan deze gebedsmomenten vinden via de website: www.lourdeslimburg. be
PROGRAMMA ONLINE MARIA- BEDEVAART
*Zondag 11 juli 2021: Opening van de bedevaartmet eucharistieviering aan de Lourdesgrot van Wiemesmeer, voorgegaan door Mgr. Patrick Hoogmartens
*Maandag12 juli 2021:Kruisweg
*Dinsdag 13 juli 2021: Gebedsweg van Banneux
*Woensdag 14 juli 2021: Rozenkransgebed
*Donderdag 15 juli 2021: Mariameditatie
*Vrijdag 16 juli 2021: Ziekenzegening in Banneux.
*Zaterdag 17 juli 2021: Lichtprocessie ‘voor alle naties’
*Zondag 18 juli 2021: Slotviering met eucharistieviering vanuit de zondagskerk in Molenbeersel,-
voorgegaan door E.H. Luc Vanherck
Ingezonden door Paul Gielen
PEOLVTo

Noteer alvast in je agenda

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: