Dekenaat Tongeren

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

pastorale eenheid Sint-Benadictus,
pastorale eenheid Sint-Jacobus en
pastorale eenheid Sint-Marcus

Contacteer hiervoor hier onze pastoresploeg

 

Als een dierbare sterft ...
De katholieke uitvaart in de kerk
1
INFORMATIEFOLDER
voor ALLE PAROCHIES
Van HET
DEKENAAT TONGEREN

23 

GELOVIG AFSCHEID NEMEN BIJ EEN OVERLIJDEN

De dood van een geliefde is een confrontatie: wij ervaren de grens van het aardse leven en we moeten afscheid nemen.
Wanneer verdriet en rouw de mens treft, wil de Kerk op een bescheiden wijze mensen nabij zijn door te bidden voor de overledene en de familie. Als christenen geloven wij in de boodschap dat:
“God zorgzaam met ons en onze overledene omgaat. Hij laat onze over-ledene en onszelf niet los. De dood is niet het definitieve einde. Omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, geloven wij dat ook wij eens verrijzen met Hem.”

Vanuit dit paasgeloof wil de parochiegemeenschap u troost en hoop bieden door begeleiding en gebed. De informatie in deze folder wil u helpen bij uw keuze om op dit aanbod in te gaan.

DE KERKELIJKE UITVAARTLITURGIE

In ons bisdom Hasselt biedt de katholieke Kerk vanaf 1 januari 2015
de gebedsviering als een volwaardige uitvaartliturgie aan in verbonden-heid met de eucharistieviering op zondag.

In haar officiële gebeden bidt de Kerk voor “hen die ons in de dood zijn voorgegaan.” Deze gebeden maken duidelijk dat de doden voor ons uit gaan op weg naar het uiteindelijke doel, “dicht bij de Heer” te zijn.
In lezingen uit de bijbel, gebeden en gezangen worden wij allen gesterkt om met dit verlies om te gaan en wordt de overledene toevertrouwd aan Gods zorg die verder reikt dan de onze.

De voorganger van deze uitvaartliturgie kan zowel een priester zijn als  een diaken, een parochie-assistent(e) of een daartoe aangestelde gebedsleider, gemandateerd door de bisschop.
De keuze en de aanduiding van de voorganger gebeurt in overleg met
de pastoor-moderator of de parochieverantwoordelijke .

De familie van de overledene wordt achteraf uitgenodigd in een weekend-viering waar in het kader van de eucharistie met gans de gemeenschap gebeden wordt voor alle overledenen van de afgelopen periode, naargelang het gebruik binnen de eigen parochiefederatie.
Hierover kan u spreken in uw contact met de parochieverantwoordelijke.

Voorafgaand aan de teraardebestelling van het lichaam op het kerkhof of de crematie, wordt de uitvaartliturgie gevierd om 10.30 uur, diezelfde dag. De kerkelijke uitvaartliturgie wordt uitsluitend gehouden in een parochiekerk.

Voorafgaand aan de begraving of voor de crematie kan er nog een kort afscheidsgebed gebeden worden.
8

GEBEDSWAKE  OP  DE  VOORAVOND

Wanneer u kiest voor een kerkelijke uitvaart, bieden
de meeste parochies ook nog de mogelijkheid van
een gebedswake op de vooravond aan. Dit is een
moment om intens samen te zijn en te bidden voor
onze dierbare en zijn/haar familie. Ook in de
gebedswake is er gelegenheid tot het uitdelen van
een gedachtenisprentje.
Deze gebedsdienst wordt voorgegaan door hiertoe
gevormde gebedsleiders.


EIGEN  INBRENG  IN  DE  UITVAARTLITURGIE

De uitvaartliturgie heeft een weloverwogen structuur en reikt woorden en gebaren van troost en hoop aan. De liturgie heeft een plechtige sfeer: de klokken luiden, er is liturgische muziek of orgelmuziek, brandende kaarsen en wierook, ….
9Een goede keuze uit de bestaande bijbelteksten en gebeden zorgt voor een viering op maat die aanspreekt. De liturgie voorziet in de mogelijkheid van een persoonlijk afscheidswoord of afscheidslied vlak voor de afscheidsgebeden.

 

 

11

 

In samenspraak met de parochie kan er eigen inbreng zijn in een woord van welkom, in de voorbeden, in een moment van bezinning, …
Een beperkt gebruikt van eigen cd-muziek is mogelijk mits overleg en passend binnen de liturgie.

CONTACT  MET  DE  BEGRAFENISONDERNEMER

Na een overlijden wordt de parochie en de begrafenisondernemer gecontacteerd. Met de parochieverantwoordelijke worden plaats en datum vastgelegd en eventueel een gebedswake op de vooravond overwogen.
Zo kan reeds spoedig het overlijdensbericht opgesteld en gedrukt worden met de nodige gegevens en een uitnodiging voor de “uitvaartliturgie”.

 CONTACT  MET  DE  PAROCHIE

U mag na de eerste afspraken bezoek verwachten van uw parochie-gemeenschap. Dat kan de pastoor zijn of een andere parochiever-antwoordelijke. Elke parochie heeft hierin haar eigen organisatie.
In dit rouwbezoek kan u spreken over het leven van uw dierbare, over rouw en verdriet, over geloven en hoe troostvol of moeilijk dit nu is, over de rituelen die uw geloof en uw gevoelens verwoorden en verbeelden.
Samen bespreekt u de definitieve vorm van de uitvaartliturgie en de eventuele inbreng van de familie.

De parochiegemeenschap coördineert ook de praktische gang van zaken in de viering zelf, bij de uitvaart en op de vooravond. Naast de begrafenisondernemer zullen heel wat mensen – voorganger, koster, koor, organist, misdienaar, lector, gebedsleider… - bereid zijn u en uw familie te ondersteunen en te begeleiden om op een waardige, christelijke wijze afscheid te nemen van wie u lief was.

 

Geloven in de verrijzenis is geloven dat de mens nieuw leven ontvangt, geborgenheid in God. Geen mens heeft dit ooit gezien en toch geloven we het omdat Jezus Christus niet in de dood is gelaten door zijn Vader. De Kerk viert dit geloof bij elke uitvaartliturgie.

Enkele  praktische  punten 

Deze kost mag volledig opgenomen worden in de onkostenstaat bij de berekening van de successierechten.

plaats vóór de crematie. Tijdens de kerkelijke uitvaart eren wij het
dode lichaam dat aanwezig is in de kerk.

 Zeswekenmissen,  gedachtenismis,  jaarmis

 Dit zijn plaatselijke maar zeer zinvolle gewoonten. Ze zijn een keuze van de familie en kunnen helpen om de pijn gelovig te verwerken. Voor deze missen is er een aparte bijdrage van 15 euro per mis. Plaats, dag en uur zijn af te spreken met de voorganger die u komt bezoeken of kunnen later besproken worden met de parochieverantwoordelijke.

ALS  MENSEN  ZWAAR  OF  LANGDURIG  ZIEK  ZIJN
HET  SACRAMENT  VAN  DE  ZIEKEN

Het is mooi om te bidden met de zieke en de familie en het sacrament van de zieken te ontvangen, ook als de ziekte of een operatie niet levensbedreigend is. Er wordt best niet gewacht totdat de zieke stervende is of het bewustzijn heeft verloren. Tijdens een langere ziekte kan men dit sacrament meermaals ontvangen of aanvragen. U neemt daarvoor contact op met uw parochiepriester. In het ziekenhuis of het bejaardenhuis neemt u contact op met de pastor van de instelling.

ZORG  NA  DE  UITVAART

Rouwen om een verlies is een ingrijpend gebeuren. Rouwen na het overlijden van een dierbare doet u niet alleen. Het raakt uw hele wezen. Het kan uw gedachten, uw gevoelens en uw gedrag grondig overhoop halen.
Een goed gesprek om uw verdriet te uiten kan deugddoend zijn.
Binnen de parochiegemeenschap zijn er mensen die naar u willen luisteren: de pastores of vrijwilligers die een eindje met een rouwende op weg gaan.  Het gesprek kan een persoonlijk gebeuren zijn of in een groep met mensen die in dezelfde situatie zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met uw parochieverantwoordelijke.

DE  LAATSTE  WILSBESCHIKKING

Door middel van een laatste wilsbeschikking, die u gratis kan neerleggen bij de gemeente, kan u zelf bepalen dat u een kerkelijke uitvaartdienst wenst. De parochieverantwoordelijke helpt u graag om dit samen met u op te stellen.
VOORGANGERS  VAN  DE  UITVAARTLITURGIE

In haar officiële gebeden bidt de kerk voor “hen die ons in de dood zijn voorgegaan.” Deze gebeden maken duidelijk dat de doden voor ons uit gaan op weg naar het uiteindelijke doel, “dicht bij de Heer” te zijn.

Om een pastor te bellen vindt u alle gegevens hierboven of onder parochies of plaatselijke geloofskernen:

parochies dekenaat