Dekenaat Tongeren- Tongeren: PE St.-Benedictus, St-Marcus, St-Jacobus en O.L.-Vrouw

lijn

Menu:

 

 

 

 

 

knop dekenaat

(c)2019 dekenaat Tongeren: Niets mag overgenomen worden van onze website en in het bijzonder van deze pagina zonder voorafgaande toelating van EH Deken Eric Reynders

Opgelet winteruur

In de nacht van 24 op 25 oktober gaat het Winteruur in
Dat wil dus zeggen dat we een uur extra mogen slapen!
03.00u wordt immers 02.00u.
27 op 28 maart 2021 keren we dan weer terug.

kerken in Coronatijden

De uren van de missen vind je hier

Opgelet: Mondmaskers zijn verplicht.

Bij IEDER kerkbezoek en iedere viering voor IEDEREEN

Dus bv ook bij een als je een kaarsje gaat branden aan Maria in de OLV-Basiliek of een bezoek aan de H. Rita.

De eucharistievieringen in coronatijden: De regeling tot 19 november : max. 200 mensen blijft behouden, afhankelijk van de grootte van de kerk (meestal dus minder)

De mensen die normaal naar een mis gaan, die zeer druk bezocht wordt, die raden we aan uit te wijken naar minder drukke kerken en / of uren ! Het risico bestaat dat je niet binnen mag, omdat het aantal deelnemers bereikt werd.

Richtlijnen:

Ben je ziek? Blijf dan thuis. Ook al heb je maar lichte symptomen.

Groet elkaar vanop afstand. Geef geen handen, ook niet bij de vredeswens.

Wees tijdig aanwezig (omdat handen nog ontsmet moeten worden en iedereen zijn plaats moet innemen.) Opgelet: dit zal misschien niet je vaste plaats van je gewoonte zijn.

Een mondmasker dragen is verplicht. We zijn hier immers samen met een grote groep mensen.

Het aantal plaatsen in de kerken is beperkt.(aan de ingang van de kerk hangt op hoeveel mensen er binnen mogen) Vol is helaas vol. We vragen hiervoor uw begrip.

Ga zitten op de gemarkeerde plaatsen en volg de instructies in de kerk. Er is dus veel kans dat je niet samen kan zitten. Wees hierin soepel.

Houd afstand, ook als u naar voren gaat voor de communie en bij het verlaten van de kerk.

Moet je toevallig hoesten? Doe dat dan in je elleboog.

Blijf na de mis niet samen hangen aan de uitgang van de kerk maar ga direct naar huis.

Contacteer hiervoor hier de pastoresploeg

Opgelet

Indien u deze pagina's ziet met het oude nieuws druk dan op pagina vernieuwen. Het kan immers zijn dat uw pc de pagina ophaalt van uw computer i.p.v. via het internet.

Dertigste zondag jaar A

24 en 25 oktober 2020
Eerste Lezing: Exodus 22, 20-26: De joodse Schrift bevat heel wat geboden die slaan op de houding tegenover
vreemdelingen en armen.
Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 1, 5c-10: Paulus prijst de christenen van Tessalonica om van hun liefde en hun geloof.
Evangelie: Mattheüs 22, 34-40: Jezus vat de joodse Schrift samen en geeft het voornaamste gebod aan.

Meer hierover lees je in ons parochieblad

Gezocht: medewerk(st)er website

We zoeken een vrijwillige medewerk(st)er die wil meehelpen om de wekelijkse update van de website te doen. U kan zich hiervoor melden via ons contactformulier.

Herabonnering parochieblad

Vergeet niet je parochieblad te herniewen of aan te schaffen: 40€ (Dit komt neer op 3,33€ per maand) De rekeningnummers vind je hier

hier

Aanstelling deken EH Eric Reynders

Zondag 25 oktober om 15u in de OLV Basiliek. Omwille van Corona is de toegang alleen op uitnodiging.

Een nieuwe deken, een nieuw dekenaat!
Op zondag 25 oktober wordt huidig deken van Bilzen Eric Reynders aangesteld als deken van het dekenaat Tongeren. In een vorige editie op de website werd al uitgebreid toegelicht dat de voormalige dekenaten Bilzen, Vlijtingen- Voeren en Tongeren samengevoegd worden tot een nieuw dekenaat dat als zetel Tongeren heeft. Die samenvoeging ging reeds in op 1 september
jl. en intussen wordt op vele fronten hard gewerkt om elkaar te leren kennen en om de dekenale
werking vorm te geven. Het spreekt vanzelf dat de negen pastorale eenheden en federaties van het dekenaat hierin een belangrijke rol zullen spelen, ieder met zijn eigenheid, maar ook strevend naar onderlinge afstemming op elkaar en verbondenheid.

Een vreugdevolle maar besloten“ corona-veilige”viering

De aanstelling van een pastoor-deken is niet zomaar een administratieve formaliteit. Uiteraard is er de beslissing van de bisschop om aan iemand deze verantwoordelijkheid toe te vertrouwen. Naar goede gewoonte wordt deze aanstelling echter ook tot uitdrukking gebracht in een vreugdevolle viering, waaraan de geloofsgemeenschap zo talrijk mogelijk deelneemt. Ons verhaal, beste lezer, is op dat vlak eentonig: omwille van de corona-pandemie kunnen slechts 200 personen aan deze viering in de Basiliek van Tongeren deelnemen. Om ervoor te zorgen dat het hele nieuwe dekenaat betrokken is, wordt het een besloten viering waarop, naast de familie en vrienden van de deken, vertegenwoordigers uit de negen pastorale eenheden en federaties persoonlijk uitgenodigd
worden: priesters, diakens, parochieassistenten, leden van de teams en vertegenwoordigers van officiële instanties.

Bijzondere rituelen

De aanstelling van een pastoor-deken is een viering met heel wat bijzondere rituelen. Onze bisschop gaat daarin voor. Na het welkom wordt de benoemingsbrief voorgelezen enwordt aan de nieuwe deken gevraagd om herder te zijn in het spoor van Jezus, de goede Herder.
Dan volgt de officiële overhandiging van de sleutels van de basiliek, die ook de dekenale kerk is en doet de deken de klokken luiden. Verder wordt de deken aangesteld tot verkondiger van het woord, waarbij hem het evangelieboek wordt overhandigd.
Tenslotte wordt hij aangesteld tot voorganger in gebed en viering en bedienaar van de sacramenten.
We heten onze nieuwe deken Eric via deze weg van harte welkom, wensen hem veel geluk en vreugde met zijn nieuwe opdracht en verzekeren hem van de steun van iedereen die in dit nieuwe dekenaat een verantwoordelijkheid draagt.

EENHEID in VERSCHEIDENHEID 

Een nieuw hoofdstuk voor ons nieuw dekenaat

In ons bisdom Hasselt fusioneren dekenaten tot grotere gehelen. Alles is volop in beweging. En die toekomst daagt ons uit tot nieuwe kracht.
Ook de dekenaten Bilzen, Vlijtingen-Voeren en Tongeren zijn volop in beweging naar één groot dekenaat. Nu Rik Palmans ere-deken is van Tongeren, wordt de nieuwe deken Eric Reynders meteen ook deken van het nieuwe en grotere ‘Dekenaat Tongeren’.

Een nieuwe samenwerking vanuit ieders eigenheid
is de grote uitdaging die vóór ons ligt.
Waarbij ieders verleden en eigenheid een positieve invloed mag hebben en gericht is op ‘samen’ bouwen aan een nieuwe gezamenlijke toekomst.

Totaal onverwacht bracht het mooie Mariabeeld ‘Maria Oorzaak Onzer Blijdschap’ uit 1479, dat in de dekenale kerk en basiliek van Tongeren staat, ons een symbool aan dat ons oproept om SAMEN dat nieuwe dekenaat te vormen en te laten groeien tot de DRUIVENTROS die Maria in haar hand draagt.

Een druiventros vol symboliek
De druiventros vormt één geheel, maar in verscheidenheid.
Elke druif apart kan je zien als symbool voor elk van de 64 parochies van ons nieuwe dekenaat, maar ook voor elke gelovige.
Geen enkele druif in een tros is identiek. Elke druif is anders van kleur, dikte, vorm.
Diversiteit dus, net zoals parochies, kerken, mensen verschillend zijn.
En in een druiventros is elke druif apart ook verbonden met alle andere druiven. Een mooi symbool van ‘samenwerking’ en verbinding met elkaar. Waarin we vreugde en zorg delen en bouwen aan een rechtvaardige wereld voor iedereen.
Elke druif hangt met ’n fijn stengeltje vast aan een dikkere stengel. En de ganse tros hangt met een stevige stengel vast aan de druivelaar: God.
En hoe mooi ook wordt de ganse druiventros door de frèle rechterhand van Maria beschermend omvat en gedragen... In de hand van Maria weten wij ons geborgen.
Als Moeder van Gods Zoon, tevens ook onze Moeder.
Aan de ‘Oorzaak Onzer Blijdschap’ vertrouwen wij graag dit nieuwe dekenaat toe.
(MiB)             

Gods akker zijt gij, Groei in heiligheid


“Wat je ook gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, dat heb jij aanMij gedaan”.(
Mat.25,40)
Campagne 2020
Tijdens de oktobercampagne 2020 staan wij allemaal centraal, in bijzondere verbondenheid met de Kerk van Liberia. We staan stil bij onze persoonlijke relatie met Christus. Hoe ervaren we zijn aanwezigheid? Hoe weten we ons door Hem gezonden? En hoe zendt Hij ons naar anderen, dichtbij en veraf? We zijn er immers van overtuigd dat Christus ons vraagt met elkaar in relatie te treden. We hebben elkaar nodig, we vullen elkaar aan. Samen kunnen we meer dan alleen,
zeker als we het evangelie in woord en daad willen verkondigen!

Liberia
Het wordt dus een oktobercampagne vol liefde, daarom ook de hartverwarmende slogan “Van harte!”. De nood aan liefde en verbondenheid is immers zo groot. Zeker ook in ons campagneland Liberia. Verschillende burgerconflicten en gezondheidscrisissen hebben daar diepe wonden geslagen, letterlijk en figuurlijk. Tijdens de campagne tonen we je hoe de Kerk van Liberia
zich inzet voor genezing: fysiek, maar ook relationeel. Daarbij moet ze allerlei obstakels, zoals extreme armoede,overwinnen.

Kinderen
Armoede treft kinderen zwaar. Zeker weeskinderen die er alleen voor staan. Velen onder hen zien geen andere uitweg dan de schoolbanken te verlaten om aan het werk te gaan, onderbetaald. Jonge meisjes zoeken heil in een huwelijk met een oudere man, maar stoten daar op uitbuiting of mishandeling. Liefdevolle weeshuizen zijn daarom erg belangrijk. In het bisdom Gbarnga steunt de Kerk reeds bestaande weeshuizen, die niet kunnen rekenen op overheidssteun.

Op zondag 18 oktober vieren we VAN HARTE Missiezondag.
Samen met de hele wereldkerk vieren we op 18 oktober 2020 Missiezondag. Onze verbondenheid binnen de wereldkerk staat dan centraal, maar ook de zending diewe allemaal hebben. Elke gelovige is immers door Christus zelf gezonden naar andere mensen, veraf en dichtbij. Dit jaar leggen we de nadruk op de vreugde die daarvan uitgaat. Gesterkt door Christus’ aanwezigheid
zijn we immers geroepen tot hoopvolle relaties om alle obstakels te overwinnen. We geven voorrang aan het positieve: liefde, geluk, hoop, vergeving. Dat probeert men ook in Liberia,
het land dat Missio dit jaar in de kijker zet tijdens de missiemaand en in het bijzonder op Missiezondag.
Het land herstelt langzaam van een burgerconflict, maar de weg naar vrede en verzoening is nog
lang. Het land heeft ook onze hulp nodig, niet in het minst voor de zorg voor duizenden weeskinderen. Daarom gaat de collecte van de kerkdiensten voor Missiezondag naar verschillende weeshuizen in het Liberiaanse bisdom Gbarnga.

Denk aan hen wanneer je je bijdrage in het offerblok deponeert, bij gebrek aan fysieke omhaling door het nieuwe coronavirus.
Lees meer op www.missio.be.
Extra bijdragen aan de projecten van deKerk in Liberia doe je op BE19 0000 0421 1012 met mededeling ‘Liberia’.
(T.H.)

Rouwen bij verlies

Afscheid nemen doet pijn
Afscheid nemen van een diebare doet pijn en verdriet. Dat verdriet delen kan bevrijdend zijn. Ook dit jaar organiseert CCV Hasselt verschillende lotgenotengroepen voor mensen in rouw. De lotgenotengroep wil een luisterend oor en ondersteuning bieden na het verlies van een partner, familielid, vriend(in), collega of kennis. Speciale aandacht gaat uit naar wie onder moeilijke omstandigheden tijdens de coronacrisis afscheid heeft moeten nemen van een dierbare. De samenkomsten betekenen een veilige omgeving waarin eenieder gevoelens en gedachten kan delen. Tegelijk bieden de begeleiders ook de nodige inzichten over wat rouwen in zijn verscheidenheid kan inhouden.

Wat mag je verwachten in een lotgenotengroep?

1. Herkenning en erkenning
Wanneer mensen getroffen worden door verlies, vinden ze in hun omgeving niet altijd erkenning voor hun pijn en verdriet. Hoewel de meeste mensen het goed bedoelen, voelen rouwenden zich vaak onbegrepen.
Tijd heelt ook lang niet alle wonden. Het verdriet blijft dikwijls langer hangen dan 'men' naatschappelijk aanvaardt. Al te vlug wordt verwacht dat je weer meedraait in het gewone leven. In lotgenotengroepen ontdekken mensen dat ze er niet alleen voor staan. Ze vinden herkenning in kwetsbare medemensen. Maskers mogen afvallen.
En daardoor ervaren ze ook erkenning voor de pijn die ze voelen en de warboel aan emoties die
zich innerlijk afspeelt. “Ik zocht troost bij vrienden, maar zij wisten niet altijd hoe ze met mijn verhalen moesten omgaan. Lotgenoten weten dat wel.”


2.Met mensen op weg
Rouwende mensen komen vaak terecht in een vertraagde tijd waarin alles onwezenlijk lijkt. En toch moet je verder. Iedereen rouwt op zijn/haar eigen manier en tempo.
Ervaren dat dit normaal is, is vaak een grote stap in de goede richting. Mogen zijn wie je op dat moment ook slechts kan zijn, dat gaf me iedere keer weer dat broodnodige schouderklopje. Voor begeleiders is het dan ook belangrijk om mensen te ondersteunen op de plek waar ze op dat moment staan. Rouwbegeleiders zijn tochtgenoten: ze geven geen onnodige duwtjes in de rug,
kijken niet te vlug vooruit en deinzen er ook niet voor terug om even stil te blijven staan.
Met mensen mee op weg gaan, betekent ook dat er respect is voor ieders geloofsbeleving en levensopvatting. Elke ontmoeting is een verrijking. Hoewel CCV een christelijk
geïnspireerde organisatie is, staat ons aanbod open voor iedereen. Een andere evensbeschouwing
hoeft zeker geen hindernis te zijn omde stap naar een lotgenotengroep te wagen.

3.Kwetsbare hoop
Alleen al het delen van je verhaal met mensen die gelijkaardige gevoelens doormaken, kan voor een groot stuk bevrijdend zijn. Een veilige ruimte waarin je alles kan en mag ter sprake brengen, verlost mensen van het gevoel abnormaal te zijn. Bovendien ervaren veel rouwenden een barrière tussen henzelf en hun omgeving waardoor contact vaak moeilijk blijkt. Mensen ontmoeten waarbij die afstand verkleint, is op dergelijke momenten heel betekenisvol. Vele mensen vinden
hernieuwde levenskracht in contact met lotgenoten. Het leven wordt weer wat draaglijker omdat
tochtgenoten de last helpen dragen en verdragen. Rouwenden ontdekken hier ook dat ze iets kunnen betekenen voor lotgenoten. Niet langer degene zijn waarvoor gezorgd moet worden, maar zelf mogen zorgen voor anderen is een vaak ondergewaardeerde bron van zingeving.

Lotgenotengroep voor partnerverlies in Tongeren
In het parochiecentrum in Tongeren start eind oktober een lotgenotengroep voor mensen die
hun partner verloren hebben. Deze avonden (6) gaan door op donderdag 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 7/1 en 21/1 telkens van 19 uur tot 22 uur.
De begeleiders van deze groep zijn diaken Paul Gielen (0479/54.22.81) en Lia Peumans (0486/74.44.89).
Wenst u meer info of in te schrijven dan kan u terecht bij: CCV Hasselt, Liesbeth Corvers, 011 24 90 73, liesbeth. corvers@ccv.be. De kostprijs voor de 6 sessies bedraagt €60.

Rozenkransmaand

uit uw parochieblad

Waarom wordt oktober de rozenkransmaand genoemd?
7 oktober is de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans. De feestdag gaat terug tot de 16de eeuw. Maar het was paus Paulus VI die er in 1969 de huidige naam aan gaf. In de 19de breidde paus Leo XIII de viering uit naar de hele maand oktober, die zo Rozenkransmaand werd.
De rozenkrans bidden is met Maria bidden, is met Maria geloven, hopen en liefhebben in de blije, de droevige, de glorierijke momenten van ons leven. Het is een levensnabij gebed, dicht bij de werkelijkheden die wij dagelijks ervaren, maar omdat Maria meebidt, wordt het ook een gebed heel dicht bij haar Zoon en bij de Vader. Terwijl wij bidden, brengen we in herinnering het heil dat God ons door zijn Zoon heeft geschonken en dat door Maria’s geloof tot ons is gekomen. Wanneer wij ons leven verbinden met de blije, droevige en glorierijke momenten in het leven van Jezus, wordt ons lied en ons leed verheven, het wordt gezegend. het is niet zomaar een litanie van miserie of geluk die we laten klinken, neen, door ons leven in al zijn kleinheid, zwakheid, beperkheid, kwetsbaarheid, schoonheid te verbinden aan dat van Jezus, wordt ons leven geheiligd. Telkens wanneer Maria met ons meebidt, zegt ze: “Geloof maar, heb maar vertrouwen, ik heb dat ook gehad en zie: mijn kleinheid heeft God groot gemaakt!”. We moeten geen volleerde bidders zijn – als die er al zijn – om oprecht voor God te staan. Hij vraagt niet dat we perfect zijn en Hij valt niet over onze stamelende woorden. Maar het doet wel deugd als Maria meedoet, als zij als een zuster naast ons staat en met ons meebidt. Het bidden van de rozenkrans is eenvoudig, het is geen complex gebed dat om bijzondere aanleg vraagt, daarom is het ook zo oprecht! Het verheft zich niet boven alle andere vormen van gebed, daarom is het zo Bijbels. Het is een gebed dat klinkt en zingt vanuit het hart, dat van ons, dat van Maria en dat van God de Vader. Daarom is het zo heerlijk. Het verbindt ons met Jezus Christus, het maakt ons Heer-lijk. In deze oktobermaand, zou ik daarom willen oproepen tot het bidden van rozenkrans. Onze wereld heeft vandaag, meer dan ooit, nood aan genade, inspiratie, bevrijding. En waarom het verder gaan zoeken, dan het nederige, maar toch zo volledige gebed van de rozenkrans? Laten we onze levens, die van onze geliefden en onze gemeenschap vandaag nog toevertrouwen aan Maria, de Moeder Gods en dus ook onze Moeder. 

Hoe bidden we een rozenkrans?
Een rozenkrans bestaat uit 5 grote kralen en 50 kleine. Bij de grote kralen hoort een Onze Vader en bij de kleine kraaltjes hoort een Weesgegroet. Bij het kruisje maak je een kruisteken en je zegt in de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Aansluitend zeg je de geloofsbelijdenis.
Bij het eerste kraaltje bidt je: Onze Vader.
Bij het tweede kraaltje zeg je: Ik groet U, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria…
Bij het derde kraaltje zeg je: Ik groet U, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria…
Bij het vierde kraaltje zeg je: Ik groet U, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria…
Je sluit af met: Eer aan de Vader en Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofsgeheimen (of mysteries). Er zijn 15 geloofsgeheimen, telkens gegroepeerd in groepjes van 5: de blijde, glorievolle en droevige mysteries. De mysteries geven een soort samenvatting van het evangelie. Het rozenkransgebed is een meditatie op de mysteries of de gebeurtenissen in het leven van Jezus die ons het plan van God openbaren om de mensen te redden. Sindsdien telt een rozenkransgebed 200 Weesgegroetjes en 20 Onzevaders.
Blijde mysteries: ( maandag en zaterdag)
De Blijde geloofsgeheimen zijn vreugdevolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.

Glorievolle mysteries: (donderdag)
De glorievolle geloofsgeheimen zijn glorievolle gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria:

Treurige mysteries: (dinsdag en vrijdag)
De droevige geloofsgeheimen zijn treurige gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria:

Mysteries van het licht: (woensdag en zondag)
Om dat Christus het centrum en de oorsprong van het rozenkransgebed is, mogen de belangrijke gebeurtenissen uit Zijn openbare leven er niet in ontbreken, aldus Johannes Paulus II. De paus onderscheidt de volgende vijf gebeurtenissen:

Deze gebeurtenissen moeten Geheimen van het Licht heten, aldus Johannes Paulus II, want "het gehele Christusgeheim is in werkelijkheid een geheim van licht. Hij is het 'licht van de wereld' (Joh 8:12)" .

Men kan de rozenkrans afsluiten met de Litanie van de Heilige Maagd Maria.
Waar bidden we de rozenkrans in de maand oktober?
In de Basiliek elke dinsdag en vrijdag avond om 17u40 voor de avondmis van 18 uur.
In Vreren wordt gans het jaar het rozenhoedje gebeden (08.30u) voor de vrijdagviering van 09.00u in de Kapel op de Luikersteenweg.
Deze viering heeft maandelijks plaats op de vrijdag NA de eerste zaterdag van elke maand.

Mal: Het oktober-rozenhoedje zal dit jaar niet doorgaan aan de Banneux-kapel omdat we daar de gepaste afstand niet kunnen bewaren, maar wel in de kerk op donderdag 15 oktober, 22 oktober en 29 oktober telkens om 18.30u.  Iedereen van harte welkom om mee te bidden.

Kroningsfeesten 2023

De voorbereidingen worden gestart. Donderdag 1 oktober had het kroningscomité verzamelen geblazen voor alle groepsbesturen.

Zoek verbinding wordt de nieuwe slagzin die probeert aan te sporen om echt verbinding te maken.Maria is daarbij de verbinding naar God.

Kroningsgebed: Bij het nieuwe kroningsthema – #zoekverbinding – hoort ook een nieuw kroningsgebed. Het werd geschreven door deken Eric Reynders en ligt ter beschikking achter in de basiliek. Het zal binnen de kortste keren in alle kerken van ons nieuwe dekenaat ter beschikking gelegd worden. Stickers zijn ook onderweg.
Je kan mensen die niet meer in de basiliek geraken blij maken door hun zo’n gebedskaart te bezorgen met de vraag omdit gebed regelmatig te bidden. Die uitnodiging tot gebed geldt uiteraard ook voor ieder van ons.

hierbij alvast het Kroningsgebed:

Maria,
Moeder vol genade,
wij danken U voor de Kroningsfeesten.
Sterker dan anders
verbinden wij ons met elkaar,
met U en met Uw Zoon.

Neem ons dan bij de hand,
en breng ons bij Jezus.
Hem willen wij beminnen en volgen zoals U.
Verbind ons als broers en zussen
en open ons hart voor God
die een Verbond met ons sluit.
Zo worden wij Gods Kerk in deze tijd.

Leer ons in liefde leven voor elkaar.
Schenk jong en oud een diepe vreugde,
sterk ons bij tegenspoed
en bemoedig ons met Uw nabijheid.

Moeder van Gods Zoon en onze Moeder
blijf steeds Oorzaak Onzer Blijdschap.
Onze-Lieve-Vrouw van Tongeren, bid voor ons.

Eric Reynders, Deken van Tongeren.

Doopselvoorbereiding najaar 2020

Dit najaar worden opnieuw 2 voorbereidingsavonden gepland voor ouders die in de komende tijd hun kindje willen laten dopen.
Deze avonden gaan door op 24 september (voorbij) en 26 november in de kerk van St.-Maternus (Paspoel) om 20.00u. We beschikken in deze kerk over voldoende ruimte en de nodige technische voorzieningen om de avond vlot en veilig te laten verlopen.

Omwille van de veiligheidsmaatregelen i.v.m. covid-19 wordt tot nader bericht ieder kindje apart gedoopt met ook extra veiligheidsmaatregelen inzake afstand, mondmaskers enz… 
Voor het aantal aanwezigen verwijzen wij naar het maximaal aantal mogelijke aanwezigen per kerk (gaande van een 50-tal tot 200) conform de voorschriften.

De ouders zijn bijzonder hartelijk uitgenodigd op een van deze avonden voor een inhoudelijke en praktische voorbereiding van de doop van hun kindje.

De ouders dienen zich wel vooraf aan te melden bij een van de doopheren:

zondagsgebed

Heer,
laat mijn neen een ja worden
zodat ik mij ten dienste kan stellen
van anderen,
ook al heb ik het moeilijk.
Heer, ik weet dat Je bij mij bent
en dat Je me kracht zult geven
om het met veel liefde te doen:
een liefde die ik zomaar van U
krijg.
Heer,
Jij stond steeds voor me klaar,
laat mij steeds klaar staan
voor anderen
om een ja te zijn
voor de wereld.
Amen.
Zuster Gerda Gryp

Pelgrimswandeling

Op zaterdag 7 november, enkele dagen na het feest van Sint-Hubertus, organiseert Pelgrimspastoraal een bezinningswandeling met het Zonnelied van Sint-Franciscus als
leidraad.
Als patroon van de jagers én van de dieren is de Hubertusverering nauw verweven met natuurbeleving. Het Zonnelied van Sint-Franciscus prijst God voor de schoonheid van de natuur en nodigt tevens uit om te groeien in harmonie met onszelf, onze medemensen, God en de schepping.
Dit is ook een hommage aan grote pelgrim-priester Guido, van wie we in september afscheid hebben moeten nemen, en die het Zonnelied als lezingkoos voor zijn uitvaart.
Om de verplaatsingen in deze coronatijd te beperken én de groepen klein te houden, bieden we deze tocht aan op twee plaatsen:
* Zuid-Limburg: vertrek- en eindpunt: parking bij Sint-Hubertuskapel Offelken, Rutterweg 85, 3700 Tongeren;
* Noord-Limburg: vertrek- en eindpunt: parking Kringstore Esmeralda, Steenweg Wijchmaal 66, 3990 Peer (met een tocht langs de Sint- Hubertuskapel vanWijchmaal).
We volgen strikt de corona-regels:
· we stappen in groepen vanmax. 10 personen, op veilige afstand van elkaar, en met mondmasker waar nodig;
· de groepen hebben elk een eigen vertrekuur, om samenscholing te voorkomen;
· er is geen picknick en geen groot gezamenlijk gebedsmoment.
Op beide plaatsen maken we een tocht van ± 8 km. Er vertrekt telkens een groep om13.30 - 14.00 - 14.30 uur.
Onderweg zijn er enkele opstapjes en we sluiten af met een kort gebedsmoment.
Einde respectievelijk omstreeks 16.15 - 16.45 - 17.15 uur.
Deelnemers dienen zich vooraf in te schrijven en aan te geven bij welke groep (plaats en vertrekuur) ze willen aansluiten. Dit kan via mail pelgrimspastoraal@telenet.be of via
sms 0478/31.57.47.
En … hoezeer we ook van dieren houden: dit is een wandeling voor mensen,niet voor honden!
Deze pelgrimswandeling is een organisatie van de werkgroep Pelgrimspastoraal Bisdom Hasselt
(verbondenaanCCVHasselt).
Verdere info: Luc Herbots - pelgrimspas

misintenties: een maand op voorhand aanvragen...( door het jaar)

Voor een eucharistieviering kan je een misintentie aanvragen voor een overledene, voor een bijzondere intenitie. Zo'n misintentie kost 15€. Om zeker op tijd te zijn (o.a. voor de publicatie in het parochieblad) vraag je deze misintentie best een maand op voorhand aan. (3 weken op voorhand is vaak het uiterste dan nog net kan) Wend je tot het parochiesecretariaat als dat er is (of anders in de sakristie of uw pastoor )

Bij de misintenties is het begrip ‘herhalingsmis’ opgedoken. Wat wil dat zeggen? Er worden steeds minder misintenties aangevraagd en de aangevraagde intenties zijn ook meestal bedoeld voor de zondag. Dan zijn er per mis meestal meerdere intenties die afgeroepen worden terwijl er in de week dikwijls geen aanvragen meer zijn.
Voor elke intentie die aangevraagd is wordt evenwel een mis gedaan.
Als er dus tijdens een mis drie intenties zijn worden er naast de mis van die dag nog twee missen gedaan.
Tot nu toe werden die doorgestuurd naar gepensioneerde priesters of naar missionarissen. Maar nu we zelf in de week intenties tekort hebben worden die tweede en die derde intentie bij ons gedaan en dat noemen we een herhalingsmis.

kindernevendienst elke 2de zondag van de maand om 10u in de Basiliek

Volgende kindernevendienst op ? om 10u (Hopelijk kunnen we volgend schooljaar opnieuw starten)

DATA KINDERNEVENDIENST in het schooljaar 2020-2021

OOK ONZE KLEINE KINDEREN ZIJN WELKOM !

Al is er veel te zien, toch kan de eucharistieviering voor kinderen wat moeilijk zijn en lang duren.
Er zijn in de kerk -links vooraan in een zijkapel- wel kinderboekjes voorzien die kunnen worden bekeken en gelezen tijdens de viering, en er liggen kleurprenten. Of al houden de mama’s en de papa’s hun kleintjes wel bij zich,... gemakkelijk is het zeker niet.
Eucharistie vieren moet je ook leren!
Om de allerkleinsten te helpen, organiseren we iedere tweede zondag van de maand in de basiliek een kindernevendienst tijdens de viering van 10u.In april en juni op een andere zondag
Lieve juffen begeleiden de jonge kinderen (zo ongeveer vanaf 4 jaar t.e.m. het vierde leerjaar) en brengen hen op kinderniveau de Boodschap van Jezus. Dit gebeurt in de goed verwarmde aanbiddingskapel rechts van de hoofdingang.
De kinderen gaan voor de start van de viering in de kerk bij de ouders/grootouders zitten en worden in het begin van de viering na het kruisteken uitgenodigd om achteraan naar de kapel te gaan. Het tweede gedeelte van de viering -na de voorbeden- beleven de kinderen dan terug mee met hun ouders of grootouders.
In ieder geval, allerjongste vriendjes van Jezus: héél hartelijk welkom!

Meer informatie bij Parochie-assistente Viviane Vossen

uren van de missen

uren dekenaat

lijn terug naar boven

Klik op de juiste knop om verder te gaan naar je pastorale eenheid
knop dekenaat knop olv
knop benedictus knop marcus
knop jacobus knop redactie

Bezoek ook eens onze andere rubrieken of klik in het linkse menu

 

 

 

 

 

Vul onze enquête over de opmaak van de website in aub en klik op het einde op verzenden: